Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2019

 Uw gegevens nodig, die van uw partner en minderjarige kinderen,.

-     Naam en voorletters              

-     Adres            

-     Postcode en woonplaats                                      

-     Telefoon privé                                          

-     Telefoon werk/mobiel                           

-     E-mail                                                           

-     Burgerservicenummer (BSN)              

-     Geboortedatum                       

-     Bankrekening teruggave      

Meestal heeft de Belastingdienst deze al ingevuld

 

Voor gehuwden/geregistreerd partners:

-     Bent u het hele jaar 2019 gehuwd/geregistreerd partners geweest?

-     Bent u  gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan?

-     Bent u  duurzaam gescheiden gaan leven?

-     Heeft u in 2019 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander adres in de basisregistratie personen?

-     Bent u in 2019 gescheiden?

-     Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden?

 

Voor ongehuwden:

-     Woonde u het hele jaar 2019 samen?

-     Bent u beiden het hele jaar 2019 op hetzelfde adres in de basisregistratie personen ingeschreven?

-     Bent u in 2019 gaan samenwonen?

-     Bent u in 2019 uit elkaar gegaan?

-     Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract?

-     Heeft u samen een kind/kinderen gekregen?

-     Heeft u een kind van uw partner erkend?

-     Heeft uw partner een kind van u erkend?

 

Aanslagen

Indien aanwezig:

-     Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2019.

-     een kopie van uw aangifte over 2018.

-     Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of zorgtoeslag 2019.

 

Werk en overige inkomsten      

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

-     inkomsten uit dienstbetrekking;

-     een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke);

-     een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden.

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2019 van werkgever(s) of  uitkeringsinstantie(s) meesturen.

 

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

-     Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever.

-     Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode:                

-     De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag)

 

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, stuurt u dan een opgave van:

 

Pensioen

-     Heeft u in 2019 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw pensioen af te kopen?

 

Alimentatie

Heeft u in 2019 alimentatie ontvangen? Zo ja:

-     Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen)  

 

Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

-     De waarde volgens de woz-beschikking van de gemeente per 1 januari 2018

-     Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies)*

-     Restant schuld aan het einde van het jaar*

-     Betaalde erfpachtcanon*

-     Ontvangen vrijgestelde schenkingen voor verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing

 

Als u in 2019 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:

-     Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning

-     Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur

-     Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?        :             

 

Als u in 2019 uw eigen woning heeft verkocht:

-     Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning

-     Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten

-     Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres?

 

Heeft u na verkoop van een voormalige eigen woning (na 29 oktober 2012 maar voor 31 december 2017) nog een restschuld? Zo ja,  opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld

 

Als u in 2019 een nieuwe hypothecaire lening bent aangegaan of een bestaande lening heeft verhoogd.

-     Een kopie van de leningsovereenkomst.

 Als u in 2019 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

-     Een opgave van de uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken.

 Heeft u (een deel van) uw eigen woning in 2019, al of niet tijdelijk, verhuurd aan derden?

-     Zo ja, een opgave van de aard van de verhuur,  de inkomsten en de kosten.

  

Andere onroerende zaken

 Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland?

 -     Het (de) adres(sen)

-     Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz 1 januari 2018

-     Wordt de woning verhuurd? Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand?

 

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

-     Van alle bank- en girorekeningen het saldo per 1 januari 2019 en 31 december 2019 (jaaroverzicht).

-     Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2019 en 31 december 2019 (specificatie);

-     Contant geld meer dan € 534 (€ 1.068 voor partners) per 1 januari 2019 en 31 december 2019

-     Effecten en andere beleggingen, in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken:

-     Het bedrag van de in 2019 ingehouden dividendbelasting;

-     Het bedrag van de in 2019 ontvangen buitenlandse dividenden en buitenlandse dividendbelasting

-     Bij kapitaalverzekeringen de en de jaaropgave van de opgebouwde waarde;

-     Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling gelden.

 

Schulden

-     Alle schulden

-     Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2019 en 31 december 2019.

 

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2019 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten.

 

Scholingskosten

Heeft u in 2019 meer dan € 250 kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen. Het moet gaan om kosten van lesgelden, examengelden, promotiekosten, verplichte leermiddelen (m.u.v. computer- en randapparatuur) of beschermingsmiddelen.

 

Alimentatie

Heeft u in 2019 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner?

(Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)

-     Het in 2019 betaalde bedrag;

-     Naam, adresgegevens en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner.

 

Lijfrentepremies

-     De in 2019 betaalde premies;

-     De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever over 2018.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

-     De in 2019 betaalde premies;

-     Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt.

 

Giften

Heeft u periodieke of eenmalige giften gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift)

 

 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn

 

 Interesse?         

Onze tarieven                  

Voor een belastingaangifte voor 1 persoon rekenen wij € 45. Als we direct de aangifte voor de fiscale partner doen, kost dit in totaal  € 55

 Laat hieronder naam, Email en telefoonnummer achter. Dan nemen wij contact op om een afspraak te maken

 

 

 

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?

UA-91425313-1